Abonnementsvoorwaarden Wmo Kennisportaal

Door de producten en/of diensten van projectbureau da Vinci Scienza te aanvaarden, aanvaardt de klant dat de onderstaande voorwaarden zonder voorbehoud van toepassing zijn en ziet hij af van de toepassing van de eigen algemene of specifieke voorwaarden, zelfs indien daarin uitdrukkelijk zou voorzien zijn dat zij exclusief van toepassing zijn.

Totstandkoming
Het abonnement komt tot stand door inschrijving op het AWBZ- en/of Wmo Kennisportaal en na betaling van de eerste factuur die wordt toegestuurd na inschrijving.

Duur van het abonnement
De looptijd van het abonnement is van de start t/m 31 december van het lopende kalenderjaar. Het gebruik start door inschrijving op het Wmo Kennisportaal en na betaling van de factuur die wordt toegestuurd. Na de gebruiksperiode zal de overeenkomst automatisch worden verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden door één van beide partijen. Opzegging dient te geschieden voor 1 oktober van het lopende abonnementsjaar. Wijzigen of opzeggen van het abonnement kan op de website: http://www.wmokennisportaal.nl/contact. Kies de optie Wijzigingen doorgeven.

Abonnementstarieven
Projectbureau da Vinci Scienza behoudt zich het recht voor zijn abonnementstarieven jaarlijks te wijzigen. Prijswijzigingen zijn gebaseerd op de jaarlijkse prijsindex van het CBS. Abonnementstarieven gelden gedurende een kalenderjaar. Kennisgeving wordt gedaan door vermelding op de factuur.

Betaling
Betaling geschiedt jaarlijks vooraf door overboeking.

Aanvullende diensten
Het leveren van (aanvullende) diensten die buiten het abonnement vallen worden apart geoffreerd.

SaaS
Het abonnement op het Wmo Kennisportaal wordt aangeboden als SaaS-dienst. SaaS staat voor Sofware as a Service. Dit betekent dat u bij ons gebruik kunt maken van software via een eenvoudige internet aansluiting zoals ADSL. Het voordeel van onze SaaS diensten is dat u zelf geen hardware- of software hoeft aan te schaffen. U hoeft alleen te beschikken over een of meerdere PC's, laptops of tablets met een internetaansluiting. Onze systemen worden 7x24 uur bewaakt wat resulteert in een hoge beschikbaarheid en goede performance.

Overmacht
In geval van overmacht, i.e. elke gebeurtenis die als zodanig gewoonlijk erkend is door de rechtspraak, is de klant, noch projectbureau da Vinci Scienza verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de niet-nakoming of de vertraging bij de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Worden niet beschouwd als gevallen van overmacht: het financieel onvermogen van de klant om zijn abonnementskosten of andere kosten te voldoen, storingen in de uitrusting van de klant (software of hardware) of in de telefoonlijnen of andere communicatiemiddelen van de klant.